Menu

Cesja roszczeń windykacyjnych

23 września 2019 - Bez kategorii

Cesja (łacińska „dobrowolna rezygnacja” cessio) to czynność służąca do przeniesienia roszczeń z aktywów pierwotnego wierzyciela na aktywa osoby trzeciej, która następnie staje się nowym wierzycielem.

Osoba dokonująca cesji nazywana jest cedentem, a osoba nabywająca wierzytelności jest cesjonariuszem.

Przedmiotem umowy cesji jest roszczenie – subiektywne prawo przysługujące wierzycielowi, na podstawie którego może on żądać od dłużnika spełnienia określonych świadczeń wynikających ze stosunku prawnego.

Mówiąc najprościej, przedmiotem umowy cesji może być również niespłacony dług, na przykład kredyt ratalny lub ratalny lub abonament telefoniczny. Następnie wierzyciel staje się bankiem, spółką niebankową, dostawcą mediów, a dłużnikiem jest osoba, która nie wypełniła swoich zobowiązań w terminie.

Kiedy mamy niespłacone długi, jest bardzo prawdopodobne, że windykacja długów zostanie przeprowadzona przeciwko nam, co może być również związane z cesją wierzytelności. W przypadku przeniesienia roszczeń od obecnego pożyczkodawcy na nowego pożyczkodawcę, czyli firmę windykacyjną, taka procedura musi zostać potwierdzona listownie.

Zasady stanowią, że „jeżeli roszczenie zostanie potwierdzone listownie, przeniesienie tego roszczenia musi być również potwierdzone listem”. Dlatego cedent i cesjonariusz muszą podpisać między nimi umowę przeniesienia – cesję wierzytelności. Wielu dłużników uważa, że ​​bez ich zgody nie można dokonać cesji wierzytelności, czyli przeniesienia wierzytelności od jednego wierzyciela do drugiego. W rzeczywistości taka zgoda wcale nie jest wymagana!

Cesja wierzytelności może również nastąpić bez zgody dłużnika, więc nie jest on zobowiązany do wyrażenia na to zgody. Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie może zostać poinformowany o przeniesieniu. Jest to zatem obowiązek, dlatego taka procedura powinna wiązać się z przekazaniem dłużnikowi pisma z powiadomieniem o zmianie pożyczkodawcy. W zawiadomieniu znajdziemy informacje o tym, jak spłacić nasze zobowiązania wobec nowego pożyczkodawcy.

Dłużnik musi również otrzymać kopię umowy cesji zawartej między wierzycielami – w przeciwnym razie może złożyć wniosek o zakwestionowanie cesji.

Powiadomienie o cesji wierzytelności należy przesłać dłużnikowi przynajmniej listem poleconym. Dlatego, gdy nie będziemy spłacać naszych zobowiązań, możemy również podlegać windykacji, co wiąże się z cesją wierzytelności. Przypomnijmy, że jako dłużnik nie możemy sprzeciwić się cesji, jeżeli została ona wykonana zgodnie z prawem. Musimy także zostać powiadomieni, że spotkanie zostało zakończone.