Menu

Likwidacja BTE

23 września 2019 - Bez kategorii

Na jakiej podstawie banki miały możliwość egzekwowania należności od swoich dłużników? Czy takie działanie uznać należy za sprawiedliwe i słuszne? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, który został usunięty z obrotu prawnego, w dniu 27 listopada 2017 roku.

Analizując schemat  działania banków należy w pierwszej kolejności zaprezentować jak w ogóle funkcjonował Bankowy Tytuł Egzekucyjny. W sytuacji, gdy bank stwierdzał, że pan Adam Nowak nie wywiązuje się z zawartej umowy kredytowej sposób terminowy i rzetelny, miał możliwość wystawienia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Jednakże samo wydanie takiego dokumentu nie powodowało, że możliwe było wszczęcie egzekucji komorniczej. Aby komornik mógł rozpocząć egzekucję konieczne było uzyskanie na Bankowy Tytuł Egzekucyjny klauzuli wykonalności, która była nadawana przez sąd.
Dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności komornik miał możliwość przystąpienia do egzekucji długu w wysokości, która została wskazana w bankowym tytule egzekucyjnym.

Warto w tym miejscu zastanowić się, czy zawsze taki Bankowy Tytuł Egzekucyjny był sporządzony w sposób prawidłowy. W końcu taki dokument był przygotowywany przez pracownika wyznaczonego przez bank na podstawie danych zgromadzonych w systemie bankowym. W związku z tym można domniemać, że zdarzały się sytuacje polegająca na omyłce ludzkiej oraz błędy w systemie. Jednakże czy takie pomyłki były prostowane przez banki? Czy pojawienie się błędu wpływało na zaprzestanie egzekucji i podjęcie inicjatywy przez bank w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Odpowiedź wydaje się prosta…

Stosowanie  Bankowego Tytułu Egzekucyjnego stawiały banki w dużo korzystniejszym świetle niż dłużników. To bank decydował kto i w jakiej kwocie jest jego dłużnikiem jedynie na podstawie danych wskazanych w systemie bankowym,  w którym mogły znajdować się błędy. Ponadto dokument ten był sporządzony przez człowieka, który również miał możliwości pomylenia się czy to w osobie dłużnika, ale również w wysokości takiego długu.

W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 roku wskazał, że uchyla artykuł 96 i 97 Prawa bankowego. To właśnie treść tych przepisów pozwalała bankom na wydawanie Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, które po uzyskaniu klauzuli wykonalności powodowały rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Sytuacja ta spowodowała, że dłużnicy nie mogli czuć się bezpiecznie jeżeli chodzi o słuszność wszczęcia egzekucji komorniczej. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny działanie komornika na podstawie dokumentu wydanego przez bank może budzić wątpliwości, co do słuszności. Szerzej na temat likwidacji Bankowego Tytułu Egzekucyjnego można przeczytać na blogu Kancelarii Antywindyk.