Menu

Problemy z długiem nie zmuszą komornika do zawieszenia lub unieważnienia paszportu

16 stycznia 2020 - Bez kategorii
Problemy z długiem nie zmuszą komornika do zawieszenia lub unieważnienia paszportu

Komornik nie ma uprawnień określonych w ustawie o dokumentach paszportowych. W niektórych przypadkach sądy lub inne organy mogą podjąć takie kroki. Decyzję o odmowie lub anulowaniu podejmuje wojewoda. Możesz się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Warto zatem zauważyć, że nie wszystkie okoliczności zostały wzięte pod uwagę. Ponadto, pomimo powodów uzasadniających odmowę wydania dokumentu, konsul może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o paszport tymczasowy.

Komornik nie może zawiesić wydania paszportu dłużnikowi. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. O dokumentach paszportowych wyraźnie wskazuje podstawy odmowy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 powyżej ustawy dotyczą one prowadzenia spraw karnych, podatkowych i karnych przeciwko skarżącemu lub postępowania cywilnego. Z kolei art. 17 ust. 2 wskazuje, że sąd lub organ wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, taki jak prokurator, ma prawo złożyć wniosek o odmowę wydania dokumentu. W orzeczeniu nie wspomniano o komorniku. Sąd może uznać, że zatrzymanie lub unieważnienie paszportu jest konieczne do zapewnienia właściwego przeprowadzenia dochodzenia, postępowania przygotowawczego lub wykonania, które może nastąpić w wyniku orzeczenia sądu. Nie dotyczy to jednak etapu wykonania. Postępowanie cywilne daje również wierzycielowi możliwość złożenia wniosku do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez wprowadzenie zakazu opuszczania dłużnika z kraju. Ocena wnioskodawcy jest rozpatrywana przez sąd. Takie odwołanie można zaakceptować wyłącznie na podstawie roszczeń moralnych.

Prokurator ma również prawo do złożenia wniosku w trakcie postępowania karnego. Dłużnik może zostać pozbawiony ważnego paszportu. Powodem tego nie będzie jednak tylko fakt, że masz dług lub nie spłacisz go. Zagadnienie to opisano w art. 38 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. Stanowi ona, że ​​dokument podlega anulowaniu, jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów. Może to również nastąpić na wniosek sądu, organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub postępowania egzekucyjnego. W każdym przypadku anulowanie i odmowa wydania paszportu następuje na podstawie decyzji wojewody. Wnioskodawca może skontaktować się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Ma 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom.