Menu

Wierzyciel jest zobowiązany do udowodnienia braku przedawnienia długu

16 stycznia 2020 - Bez kategorii

W czasie trwania postępowania sądowego istnieje możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia. Aby możliwe było skorzystanie z takiej opcji konieczna jest w sądzie osobiste albo poprzez pismo procesowe podniesienie takiego zarzutu. Jeśli dojdzie do samego poinformowania wierzyciela o takim fakcie nie będzie to niczym skutkowało. Wskazać należy, że udowodnienie tego, iż konkretny dług nie jest przedawnione leży w gestii wierzyciela.

W sytuacji, gdy wierzyciel nie dysponuje właściwymi dowodami, to sąd podczas rozpatrywania sprawy dotyczącej zadłużenia dokonuje uwzględnienia przedawnienia z urzędu. Należy zwrócić uwagę na to, że taka zasada nie funkcjonuje w stosunku do spraw, które dotyczą długów jakie zostały zaciągnięte przez firmy względem innych firm, a także w relacjach na linii konsument – konsument.

Niekiedy spotkać można się z praktyką, która polega na tym, że windykatorzy wychodzą z propozycją dla osób zadłużonych sprowadzającą się do tego, że zadłużenie ma zostać rozłożona na niskie raty dopasowane do możliwości finansowych dłużnika. Jeśli dłużnik wyrazi zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania dochodzi do przyznania się, że konkretne dług istnieje. Taka sytuacja powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Jeśli dłużnik ponownie dokona zaprzestania spłaty zobowiązania rozłożonego na raty to przedawnienie zobowiązania będzie liczone od początku. Do takiej samej sytuacji dojdzie jeśli będzie miało miejsce refinansowanie pożyczki, wydłużenie terminu spłaty lub też rozłożenie zobowiązania na raty.

W przypadku roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu albo wydanym przez inny organ, który jest uprawniony do rozpoznania spraw konkretnego rodzaju, do przedawnienia dochodzi po upłynięciu 6 lat. Taka sytuacja powoduje, że wierzyciel od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu oraz uzyskania klauzuli wykonalności posiada 6 lat na to, aby wszcząć egzekucję. Taka sama sytuacja dotyczy odsetek od należności głównej. Jednakże zauważyć należy, że odsetki za okres ponad 3 lat wstecz przedawniają się. Więcej szczegółów na ten temat zaprezentowano w artykule zamieszczonym na blogu Kancelarii Antywindyk, z którego dowiedzieć można się również o tym jakie czynności powodują przerwanie biegu przedawnienia.