Menu

Kim jest syndyk?

26 stycznia 2020 - Bez kategorii

Syndyk prowadzi postępowanie upadłościowe i odpowiedzialny jest za spieniężenie majątku upadłego dłużnika. Syndykiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i spółka handlowa, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem. Dla pełnienia funkcji syndyka niezbędne jest uzyskanie licencji. Syndyk, w przeciwieństwie do komornika, nie jest samodzielnym zawodem prawniczym. To funkcja właściwa dla sądowego postępowania upadłościowego. Na syndyka można wyznaczyć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona) oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W drodze ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego wskazane zostały wymagania związane z wejściem do tego zawodu zalicza się do nich: