Menu

Ile zostawi komornik w 2020 roku

16 lutego 2020 - Bez kategorii
Ile zostawi komornik w 2020 roku

Komornik podczas prowadzonej przez niego egzekucji dokonuje zajęcia składników majątku należącego do dłużnika. Dotyczy to również środków wpływających na kontro bankowe dłużnika. Jednakże wskazuje się na to, że określone świadczenia, które trafiają na konto dłużnika nie mogą być zajmowane przez komornika.

Dotyczy to świadczeń, które są wypłacane w ramach 500+, alimentów, świadczeń pieniężnych wypłacanych w sytuacji bezskutecznej egzekucji alimentów, świadczeń integracyjnych, świadczeń pochodzących z pomoc społecznej, świadczeń wychowawczych, zasiłku do opiekunów, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, a także dla sierot zupełnych, jak również środków wypłacanych w ramach jednorazowej wypłaty dla kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem”. Od 1 stycznia 2020 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2600 zł brutto.

Kwotę wolną od zajęcia oblicza się poprzez wyliczenie 75% kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok w pełnym wymiarze czasu pracy. W związku z tym w 2020 roku kwota wolna od zajęcia wynosi 1950 zł, gdyż wartość ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Kwota ta musi zostać bezwzględnie pozostawiona na koncie dłużnika każdego miesiąca, w którym ma miejsce zajęcie komornicze.

W sytuacji, gdy dłużnik nie skorzysta w całości z tej kwoty w danym miesiącu nie jest ona sumowana z kwotą wolną od zajęcia w następnym miesiącu. W związku z tym niewykorzystana kwota wolna od zajęcia nie przechodzi na kolejny miesiąc.