Menu

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

8 marca 2020 - Bez kategorii

Jest to ustalony przez Sąd upadłościowy w drodze postanowienia plan spłaty zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wobec wierzycieli niezaspokojonych w całości lub części z masy upadłości upadłego po likwidacji majątku upadłego w toku postępowania upadłościowego (z uwagi na jego zbyt małą wartość), w którym to planie ustala się:

w jakim zakresie oraz w jakim okresie czasu, nie dłuższym jednak niż 36 miesięcy, upadły musi spłacać należności niezaspokojone w toku postepowania upadłościowego na podstawie planów podziału funduszy masy upadłości i tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego oraz
jaka część zobowiązań upadłego, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie umorzona.
W planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wszystkie zobowiązania upadłego powstałe do dnia ogłoszenia upadłości.

Ustalenie planu spłaty, wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań to trzeci etap postępowania upadłościowego w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (po etapie 1, czyli postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i po etapie 2, czyli właściwym postępowaniu upadłościowym, prowadzonym w celu zaspokojenia wierzycieli). Etap ten podejmowany jest on z inicjatywy upadłego, na jego wniosek, zgłoszony w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania.

Upadły po zakończeniu postępowania upadłościowego w ww. terminie ma również możliwość zgłoszenia zamiast ww. wniosku o ustalenie planu spłaty, wniosku o umorzenie jego zobowiązań przez Sąd upadłościowy bez określania planu spłaty. Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Mogłoby to mieć miejsce np. w przypadku, gdy przewlekła nieuleczalna choroba pozbawiałaby upadłego zdolności zarobkowania. W takich uzasadnionych przypadkach, Sąd umarzając zobowiązania upadłego bez określenia planu spłaty wierzycieli, obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. Planu spłaty nie ustala się także w sytuacji, gdy w toku postępowania upadłościowego doszło do zawarcia i zatwierdzenia układu. Układ pełni bowiem funkcje analogiczne do planu spłaty, regulując kompleksowo kwestię zobowiązań upadłego.