Menu

Przedawnienie długu – co oznacza dla dłużnika?

30 listopada 2020 - Bez kategorii
Przedawnienie długu – co oznacza dla dłużnika?

Przedawnienie długu określa art. 118 Kodeksu cywilnego. Przepis ten w sposób jasny precyzuje, w którym momencie następuje przedawnienie zobowiązania. Zgodnie z podstawową zasadą dług ulega przedawnieniu po sześciu latach. Warto wskazać, że duże znaczenie dla przedawnienia ma określenie dnia, od którego liczony jest bieg przedawnienia.

Przedawnienie dług – od kiedy liczy się bieg przedawnienia?

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od daty, w której zobowiązanie stało się wymagalne. Chodzi więc o dzień, w którym wierzyciel może żądać spłaty długu. W ujęciu praktycznym oznacza to, że bieg przedawnienia rozpoczyna się na drugi dzień po dniu wyznaczonym do spłaty zobowiązania. Przykładowo jeśli data spłaty kredytu przypada na 21 lipca to bieg przedawnienia będzie rozpoczynał się 22 lipca. Określenie dnia, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienie jest bardzo ważne zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika.

Przedawnienie długu – ciężar udowodnienia

Obowiązując przepisy wskazują na to, że to wierzyciel musi udowodnić, że zobowiązanie nie jest przedawnione. W sytuacji, gdy wierzyciel jest reprezentowany przez firmę windykacyjną to musi ona przedstawić przed sądem dowody, które bezspornie będą wskazywać na to, że dług nie jest przedawniony. Jeśli takie dowody nie zostaną przedstawione to sąd uznaje z urzędu, że dług jest przedawniony. Warto nadmienić, że zasada ta ma zastosowanie w relacjach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorstwem. Nie stosuje się jej natomiast w relacjach na linii przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo oraz konsument – konsument. Przyjęcie takiej zasady jest korzystne dla dłużnika, gdyż nie ciąży na nim obowiązek udowodnienia przedawnienia długu. W sytuacji stresowej jakimi są wszelkie sprawy finansowe odciążenie dłużnika od obowiązku udowodnienia przedawnienia może przyczynić się do wyjścia na tak zwaną prostą.

Podsumowanie

Zmiany, które weszły w życie w 2018 roku mówią o tym, że dłużnik nie musi udowadniać, że dług jest przedawniony. To wierzyciel musi udowodnić, że zobowiązanie nie jest przedawnione. Musi on przedstawić przed sądem dowody na to, że dług nie jest przedawniony. Jeśli tego nie zrobi sąd uzna przedawnienie długu z urzędu.